Nastavni programi

Praksa pokazuje da jednom dobivena znanja formalnim obrazovanjem nisu dovoljna za cijeli radni vijek, jer zbog sve bržih tehnoloških i društvenih promjena postojeća znanja, vještine, vrijednosti i stavovi zastarijevaju.

Građevinarstvo

Kompletno osposobljavanje za poslove u građevinarstvu

Šumarstvo

Stručno usavršavanje za poslove u šumarstvu

Poljoprivreda

Potpuno osposobljavanje za poslove u poljoprivredi

Drvna Industrija

Kompletno osposobljavanje za poslove u drvnoj industriji

Transportna Sredstva

Osposobljavanje za rukovatelja transportnim sredstvima

Graditeljski Strojevi

Osposobljavanje za rukovatelja graditeljskih strojeva

Usavršavanje

Program usavršavanja prilagođen je konzultativno-instruktivnoj nastavi. Svim polaznicima usavršavanja osigurava se nastavna dokumentacija i priručnici radi lakšeg praćenja nastave koja se realizira prema posebnoj obrazovnoj tehnologiji i razrađenim nastavnim planovima i programima.

Programi usavršavanja

U verificirani program usavršavanja mogu se uključiti osobe sa završenom odgovarajućom trogodišnjom ili četverogodišnjom školom.
Teorijska nastava izvodi se u učionicama HD Učilišta, specijaliziranim praktikumima a najveći dio kao praktični rad u licenciranim radionicama
koje imaju ugovor s Učilištem ili u ostalim proizvodnim tvrtkama.

  SPECIJALIST/ICA ZAŠTITE NA RADU

  Program usavršavanja namijenjen je zaposlenim osobama koje već rade ili će raditi na poslovima zaštite na radu. Pristupiti usavršavanju može osoba koja ima 18 godina života, minimalno srednju stručnu spremu u trogodišnjem trajanju, minimalno radno iskustvo 6 mjeseci kod poslodavca, lječničko uvjerenje medicine rada o zdrastvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova, koja će raditi kao stručnjak I stupnja zaštite na radu sukladno odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne Novine, broj 112/14, 43/15 i 72/15). Usavršavanje se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. Teoretski dio u trajanju od 250 sati sastoji se od predavanja i konzultativno-instruktivne nastave. Predavanja su obvezna, dok se konzultacije obavljaju u dogovoru s predavačima. Predavanja su organizirana u 12 nastavnih ciklusa (petak i subota). Na kraju usavršavanja provjerava se znanje polaznika usmenim ispitom. Dobiveno uvjerenje o uspješno položenom ispitu vrijedi kao dokaz o specijalizaciji te se upisuje u e-radnu knjižicu. Obrazovana osoba u pravilu može raditi kao stručnjak zaštite na radu I stupnja u tvrtkama do 49 zaposlenika, te u tvrtkama do 249 zaposlenika ako najmanje 80% zaposlenika obavlja poslove s malim rizicima, odnosno u svim tvrtkama iznad 49 zaposlenika kao drugi stručnjak, član tima (uz stručnjaka II stupnja). Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u vašem prostoru prema dogovoru. Cijena: na upit.

 • PRIJAVI SE


 • SPECIJALIST/ICA ZAŠTITE OKOLIŠA

  Program usavršavanja namijenjen je osobama u svrhu stjecanja i dopunjavanja znanja iz područja gospodarenja otpadom koje se u svojem radu već susreću ili će se susresti s obvezom gospodarenja otpadom. Program se provodi na temelju članka 52. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13) te Programa izobrazbe o gospodarenja otpadom koji propisuje sadržaj i način provedbe izobrazbe u gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 77/15) donesen od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Sudionici usavršavanja za specijalistu zaštite okoliša moraju imati završenu najmanje srednju stručnu spremu, te moraju biti stariji od 18 godina. Usavršavanje je organizirano u trajanju od 115 sati, a sastoji se od teoretske i konzultativno-instruktivne nastave, te praktičnog rada. Predavanja su organizirana u ciklusu (petak i subota). Na kraju usavršavanja obrađuje se praktični zadatak vezan uz problematiku gospodarenja otpadom u pravilu iz organizacije u kojoj je polaznik zaposlen. Nakon završetka programa polaznik polaže ispit. Ispit se polaže putem mrežne aplikacije Ministarstva, ili iznimno (do uspostavljanja mrežne aplikacije) pismenim putem. Polaznik je uspješno položio ispit ukoliko je ostvario najmanje 75 od maksimalnih 100 bodova. Nakon uspješno položenog ispita polaznik dobiva uvjerenje koje se upisuje u e-radnu knjižicu. Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u vašem prostoru prema dogovoru. Cijena: na upit.

 • PRIJAVI SE


 • GRAĐEVINSKI POSLOVOĐA

  Usavršavanje u zanimanju za obavljanje poslova građevinskog poslovođe namijenjen je osposobljavanju zaposlenih osoba koje već rade ili će raditi na poslovima organizatora (voditelja) poslova u građevinarstvu. Program je namijenjen osobama koje imaju najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u građevinarstvu i koje su završile minimalno trogodišnje srednje obrazovanje tehničke struke. Usavršavanje se provodi u trajanju od 500 sati tijekom kojih su 120 sati teoretskog predavanja i vježbi, te 380 sati praktičnog rada. Predavanja se održavaju u 6 ciklusa (petkom popodne i subotom). Polaznik usavršavanja koji je zadovoljio na teoretskoj provjeri znanja i koji zadovoljavajuće obavi praktični dio usavršavanja dobiva uvjerenje kao dokaz da je položio program usavršavanja za obavljanje poslova građevinskog poslovođe koje se upisuje u e-radnu knjižicu. Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada i fotografiju za iskaznicu rukovatelja. Cijena: na upit.

 • PRIJAVI SE

Tečajevi

Pripremni tečajevi za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja


Seminari

Stručni seminari

  OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

  Sukladno Procijeni rizika - izrada sustava, plana i programa osposobljavanja radnika za rad na siguran način. Izvedba teoretskog dijela osposobljavanja uz prateću dokumentaciju (priručnik, testovi, uvjerenje, evidencijski kartoni (EK), zapisnik o ocjeni praktično osposobljavanje. Stručna literatura za sve vrste radnih mjesta ili za pojedine vrste rizika radnog mjesta. Po završetku osposobljavanja provjerava se znanje te izdaje zapisnik o osposobljenosti. Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u vašem prostoru prema dogovoru. Cijena: na upit.

 • OBRAZAC PRIJAVNICE


 • OSPOSOBLJAVANJE ZA GAŠENJE POŽARA I SPAŠAVANJE LJUDI I IMOVINE UGROŽENIH POŽAROM

  Osposobljavanje se provodi na osnovi ovlaštenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Osposobljavanje radnika za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara provodi se teoretski i praktično. Teoretski dio se provodi iz vlastite literature, a praktični dio pomoću vježbi u samoj tvrtki. Po završetku osposobljavanja provjerava se znanje te izdaju uvjerenja o osposobljenosti. Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u vašem prostoru prema dogovoru. Cijena: na upit.

 • OBRAZAC PRIJAVNICE


 • OSPOSOBLJAVANJE ZA UTVRĐIVANJE PRISUTNOSTI ŠTETNIH PLINOVA I PARA U ZATVORENIM PROSTORIMA

  Sukladno Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (N.N., br. 51/08.), te čl. 2. i. 4. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (N.N., br. 28/11. i 16/14.), Osposobljavanje se provodi za osobe koje moraju ući u zatvoreni prostor u kojem postoji rizik od otrovne ili štetne tvari, nedovoljne koncentracije kisika ili zapaljive i eksplozivne atmosfere. Osposobljavanje se provodi u trajanju od jednog dana kojom su obuhvaćeni potrebni teoretski sadržaji kao i praktična nastava. Polaznici koji zadovolje na provjeri znanja i praktičnom dijelu rukovanja uređajem dobivaju uvjerenje i iskaznicu o osposobljenosti za utvrđivanje prisutnosti štetnih plinova i para u zatvorenim prostorima. Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u vašem prostoru prema dogovoru. Cijena: na upit.

 • OBRAZAC PRIJAVNICE

 • SEMINAR ZA OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

  Osposobljavanje provodi na osnovi čl. 56. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14. i 154/14.), propisa o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o pružanju prve pomoći radnicima na radu (N.N., br 56/83.) ordinacija medicine rada u suradnji sa HD Učilištem. Po završetku osposobljavanja provodi se praktičan ispit te izdaje uvjerenje onima koji ispit polože. Cijena: na upit.

 • OBRAZAC PRIJAVNICE

 • SEMINAR ZA OSPOSOBLJAVANJE POSLODAVACA I NJIHOVIH OVLAŠTENIKA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU

  Osposobljavanje se provodi prema Programu za osposobljavanje poslodavaca i njihovih ovlaštenika i Programu za osposobljavanje neposrednih ovlaštenika koji su sastavni dio Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.). Osposobljavanje sukladno propisu mora se obnavljati svake 5 godine. Osposobljavanje traje 7 školskih sati. Osposobljavanje isključivo mogu pristupiti polaznici uz uvjet da je u njihovoj tvrtki izrađena i prihvaćena procjena rizika. Polaznicima seminara izdaje se uvjerenje o osposobljenosti prema sadržaju propisanog programa po završetku seminara. Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u vašem prostoru prema dogovoru. Cijena: na upit.

 • OBRAZAC PRIJAVNICE

 • SEMINAR ZA OSPOSOBLJAVANJE POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

  Osposobljavanje se provodi na osnovi čl. 71. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14. i 154/14.) za radnike koji su izabrani za povjerenike radnika za zaštitu na radu, a izvodi se prema Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.). Osposobljavanje u trajanju 7 školskih sati. Nastava se održava u prostorijama HD Učilišta, Zagreb. Polaznicima seminara izdaje se zapisnik o provjeri osposobljenosti i certifikat o osposobljenosti po završetku seminara. Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u vašem prostoru prema dogovoru. Cijena: na upit.

 • OBRAZAC PRIJAVNICE

 • SEMINAR ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA UTVRĐIVANJE ALKOHOLIZIRANOSTI RADNIKA NA RADU

  Sukladno Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14. i 154/14.) članak 59. poslodavac je dužan privremeno udaljiti s mjesta rada radnika koji je na radu pod utjecajem alkohola. Osposobljavanje je namijenjeno neposredno nadređenim odgovornim osobama ili drugim osobama ovlaštenim od poslodavca za obavljanje takve provjere u trajanju od jednog dana. Polaznici koji zadovolje na provjeri znanja i praktičnom dijelu rukovanja uređajem dobivaju uvjerenje i iskaznicu o osposobljenosti za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu. Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u vašem prostoru prema dogovoru. Cijena: na upit.

 • OBRAZAC PRIJAVNICE


Građevinarstvo

Program osposobljavanja za poslove:


Graditeljski Strojevi

Program osposobljavanja za rukovatelja građevinskim strojevima:

Dali ste spremni?

Praksa pokazuje da jednom dobivena znanja formalnim obrazovanjem nisu dovoljna za cijeli radni vijek, jer zbog sve bržih tehnoloških i društvenih promjena postojeća znanja, vještine, vrijednosti i stavovi zastarijevaju.


Pošaljite nam prijavnicu za neko od izabranih zanimanja putem elektroničke forme.

Iskustva polaznika

Najbolje smjernice za odluku o stručnom usavršavanju dolaze od polaznika
koji su već završili neki od naših programa, te su zahvaljujući tomu pronašli adekvatan posao u struci

Ivan Horvat

Tvrtka u kojoj radim 10 godina trebala je stručnjaka zaštite na radu. Nakon završene izobrazbe i položenog ispita sam uznapredovao u karijeri.

-Ivan Horvat / Varaždin

Tomislav Ivanek

Nakon završene srednje škole proveo sam više godina na burzi. Sad sam zaposlen, u stalnom radnom odnosu na poslovima zaštite od požara.

-Tomislav Ivanek / Velika Gorica

Irena Marković

Oduvijek sam se skrbila za okoliš. Zahvaljujući stručnom usavršavanju i stečenom zvanju sad se i profesionalno bavim ovim poslom.

-Irena Marković / Zagreb

Imate pitanja?

+385 1 5620 589